Konkurs

REGULAMIN KONKURSU MOTOSPACE

§1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs „Motospace” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, będący przyrzeczeniem publicznym w myśl art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm., dalej k.c.).
 2. „Organizator” – organizator Konkursu, Michał Kalewski LING LEADER z siedzibą w miejscowości Gawartowa Wola 37e, 05-085.
 3. „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Konkursie.
 4. „Zwycięzca” Konkursu oznacza Uczestnika, który wykonał Zadanie Konkursowe, zgodnie z § 3 Regulaminu, za które Organizator przyznał Nagrodę.
 5. „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem profilu motospace.pl w serwisie YouTube.
 2. Konkurs trwa od 26.11.2021 roku do 6.12.2021 roku do godziny 23:59 i też w tym okresie należy dokonać zgłoszenia celem udziału w Konkursie, zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być tylko i wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nieprowadząca działalności gospodarczej, która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
 4. Konkurs jest prowadzony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje niniejszy regulamin.
 6. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.).
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis YouTube. Organizator zwalnia w całości serwis YouTube od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§3. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs prowadzony jest jednoetapowo w dniach od 26.11.2021 roku do 6.12.2021 roku do godziny 23:59.
 2. Uczestnik w powyższym okresie – celem wzięcia udziału w Konkursie – powinien zamieścić w komentarzu pod wskazanym filmem opublikowanym w trakcie trwania Konkursu, na profilu Organizatora w ramach serwisu YouTube swój komentarz (dalej: Zadanie Konkursowe). Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego to właśnie Twój samochód najbardziej zasługuje na płukanie silnika dodatkiem do oleju?” i należy je wykonać za pomocą umieszczenia komentarza tekstowego pod wskazanym przez Organizatora filmem opublikowanym w trakcie trwania Konkursu oraz poprzez wysłanie treści swojego komentarza na adres e-mailowy konkurs@forte-nwe.pl.
 3. Uczestnik może zamieścić wyłącznie jeden komentarz konkursowy pod filmem w sposób wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu, zgłaszając Zadanie Konkursowe oświadcza, że: a) jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego; b) Zadanie konkursowe nie narusza praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Zadanie Konkursowe nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zawierać w swojej treści wulgaryzmów, zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszać prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).
 6. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych z Zadaniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia konkursowego.
 7. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego Zadania Konkursowego w kolejnych filmach Organizatora.

 

§4. Nagroda

 1. W Konkursie nagrodzone zostanie 5 (słownie: pięć) zgłoszeń pod filmem wskazanym przez Organizatora dostępnym publicznie w trakcie trwania Konkursu. Zgłoszenia stanowią komentarze pod filmem nadesłane również drogą mailową na adres konkurs@forte-nwe.pl – w formie wskazanej w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 2. Nagrodą w Konkursie jest zestaw dwóch preparatów New Generation Motor Flush.
 3. Organizator decyduje o przyznaniu danej nagrody dla wyłonionego Zwycięzcy. Każdy z wyłonionych Zwycięzców ma prawo tylko do jednej nagrody podczas trwania Konkursu.
 4. Organizator poinformuje o wynikach konkursu w terminie 5 dni od daty zakończenia konkursu wskazanej w opisie filmu objętego Konkursem oraz w niniejszym Regulaminie.
 5. Ze Zwycięzcą Konkursu Organizator skontaktuje się za pośrednictwem e-maila z komentarzem wysłanego równolegle do umieszczonego pod wskazanym filmem Komentarza. Uczestnik powinien podjąć kontakt z Organizatorem w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o otrzymaniu Nagrody, na potrzeby przesłania do Organizatora danych koniecznych do przesłania Nagrody. W przypadku, gdy Uczestnik nie podejmie kontaktu we wskazanym terminie, wówczas Organizator wyłoni innego zwycięzcę spośród puli zgłoszeń konkursowych.
 6. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora, na jego koszt do Uczestnika w terminie 7 dni od dnia otrzymania jego danych, niezbędnych do przesłania Nagrody, o czym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Zwycięzcę danych koniecznych do przekazania nagrody.
 8. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 9. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego, zależnie od wartości Nagrody, to do tych Nagród dodana zostanie dodatkowo Nagroda Pieniężna stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody, która nie zostanie wydana do rąk Zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

 

§5. Wykluczenie z uczestnictwa w konkursie

 1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w ramach Konkursu, w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do usuwania komentarzy godzących w prawa i wolności innych osób, działających na szkodę innych osób lub Organizatora, zawierających treści obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Komentarz taki nie bierze udziału w Konkursie.

 

§6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników pisemnie, listem poleconym, pod rygorem nieważności na adres Organizatora, wskazany w § 1 pkt. 2. Regulaminu.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Konkursu w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w Konkursie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni, od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. O sposobie rozpatrzenia reklamacji składający reklamację zostanie poinformowany na piśmie na adres wskazany w reklamacji.

 

§7. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UEL119z04.05.2016) (dalej jako: „RODO”) Organizator informuję, iż: a) jest administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w ramach Konkursu; b) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, obsługi zgłoszeń konkursowych, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród konkursowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Organizatora jest organizacja Konkursu, prowadzenie korespondencji z Uczestnikami i zwycięzcą konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów; c) Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych; d) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, po czym zostaną usunięte; e) Uczestnikom Przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych podlegających przetwarzaniu; – osobowych i otrzymania kopii danych osobowych sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. f) Jeżeli Uczestnik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). g) Jeśli Uczestnik potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących mu praw, skontaktuje się z Organizatorem: Inspektor Ochrony Danych: Michał Kalewski, biuro@forte-nwe.pl

 

§8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Internecie pod adresem: https://www.forte-nwe.pl/konkurs
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na stronie www Organizatora. W przypadku zmiany Regulaminu pod filmem opublikowanym w ramach organizacji konkursu pojawi się odpowiedni komunikat.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www Organizatora.
Forté jest częścią ITW

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie zamieściliśmy w naszej Polityce plików cookies.

ZAMKNIJ