Konkurs – Przygotuj Terenówkę Do Sezonu z Forté i Terenwizją

REGULAMIN KONKURSU

§1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs „Przygotuj Swoją Terenówkę Do Sezonu z Forté i Terenwizją” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, będący przyrzeczeniem publicznym w myśl art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm., dalej k.c.).
 2. „Organizator” – organizator Konkursu, wyłączny importer preparatów Forté w Polsce.
 3. „Warsztat” – podmiot wykonujący procedury czyszczące preparatami Forté – http://autodino.pl/ w siedzibie firmy Warszawa, Modlińska 60.
 4. „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Konkursie.
 5. „Zwycięzca” Konkursu oznacza Uczestnika, który wykonał Zadanie Konkursowe, zgodnie z § 3 Regulaminu, za które Organizator przyznał Nagrodę.
 6. „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs prowadzony jest za Facebookowym pośrednictwem profilu Terenwizja https://www.facebook.com/Terenwizja.
 2. Konkurs trwa od 20.03.2022 do 31.03.2022 do godziny 23:59 i też w tym okresie należy dokonać zgłoszenia celem udziału w Konkursie, zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być tylko i wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nieprowadząca działalności gospodarczej, która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
 4. Konkurs jest prowadzony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje niniejszy regulamin.
 6. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.).
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis Facebooka. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§3. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs prowadzony jest jednoetapowo w dniach 20.03.2022 do 31.03.2022 do godziny 23:59.
 2. Uczestnik w powyższym okresie – celem wzięcia udziału w Konkursie – powinien wysłać na adres konkurs@forte-nwe.pl w trakcie trwania Konkursu, maila ze zdjęciem auta terenowego w warunkach offroadowych którego jest prawnym właścicielem wraz z danymi pojazdu (marka, model, rocznik, pojemność silnika, moc silnika, rodzaj skrzyni biegów, przebiegiem) oraz imieniem i miejscem zamieszkania Uczestnika (dalej: Zadanie Konkursowe). Przedstawiciel Forté Polska wraz z przedstawicielem Terenwizji wyłonią zwycięzcę na podstawie najciekawszego zdjęcia.
 3. Uczestnik może wysłać wyłącznie jeden mail konkursowy w sposób wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu, zgłaszając Zadanie Konkursowe oświadcza, że: a) jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego; b) Zadanie konkursowe nie narusza praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Zadanie Konkursowe nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zawierać w swojej treści wulgaryzmów, zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszać prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).
 6. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych z Zadaniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia konkursowego.
 7. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego Zadania Konkursowego oraz zdjęć i materiałów audio/video z procesu czyszczenia podzespołów pojazdu w kolejnych filmach Organizatora/Terenwizji/Warsztatu bez ograniczeń czasowych oraz bez ograniczeń co do kanału medialnego/portalu społecznościowego.

 

§4. Nagroda

 1. W Konkursie nagrodzony zostanie Uczestnik wybrany przez Organizatora/Terenwizję zgłoszony w formie wskazanej w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 2. Pierwszą nagrodą w Konkursie jest wykonanie procedury czyszczącej przez Warsztat obejmującej: układ olejowy, układ chłodzenia, układ dolotowy, układ paliwowy, układ przeniesienia napędu: mosty napędowe, skrzynia biegów manualna, reduktor. Czyszczenie będzie się odbywało wg. procedur Forté poprzez czyszczenie ręczne i/lub dodanie preparatów bez demontażu elementów czyszczących. O wyborze sposobu czyszczenia oraz jego zakresie zadecyduje Warsztat po dostarczeniu auta do serwisu w umówionym terminie. Materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania czyszczenia dostarczy Organizator. Wszelkie dodatkowe koszty, które ewentualnie mogą wyniknąć z wymiany wyeksploatowanych podzespołów ponosi Uczestnik.
 3. Organizator wraz z Terenwizją przyznają także nagrody pocieszenia w postaci 5 zestawów profilaktycznych Forté do silników benzynowych lub wysokoprężnych (w zależności od typu wyróżnionego auta). Linki do zestawów: BenzynaDiesel
 4. Organizator decyduje o przyznaniu danej nagrody dla wyłonionego Zwycięzcy. Każdy z wyłonionych Zwycięzców ma prawo tylko do jednej nagrody podczas trwania Konkursu.
 5. Organizator/Terenwizja poinformuje o wynikach konkursu w terminie maksymalnie 5 dni od daty zakończenia konkursu na profilu: https://www.facebook.com/Terenwizja
 6. Ze Zwycięzcą Konkursu Organizator skontaktuje się za pośrednictwem e-maila/telefonicznie w odpowiedzi na zgłoszenie Uczestnika. Uczestnik powinien podjąć kontakt z Organizatorem w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o otrzymaniu Nagrody, na potrzeby przesłania do Organizatora danych koniecznych do realizacji Nagrody. W przypadku, gdy Uczestnik nie podejmie kontaktu we wskazanym terminie, wówczas Organizator wyłoni innego zwycięzcę spośród puli zgłoszeń konkursowych.
 7. Nagroda w postaci czyszczenia podzespołów pojazdu zostanie zrealizowana przez Organizatora, na jego koszt w Warszawie  w warsztacie Auto Dino przy ul. Modlińskiej 60 w terminie ustalonym z Uczestnikiem i Organizatorem.
 8. Nagrody pocieszenia zostaną wysłane kurierem na koszt Organizatora po przesłaniu przez zwycięzców danych: osobowych, dostawy, numeru telefonu i adresu e-mail.
 9. Uczestnik po otrzymaniu informacji o zajęciu pierwszego miejsca w Konkursie prześle w odpowiedzi na maila zdjęcie dowodu rejestracyjnego zwycięskiego pojazdu z dwóch stron i poinformuje o ewentualnych zmianach wykonanych w pojeździe odbiegających od specyfikacji fabrycznej pojazdu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Zwycięzcę danych koniecznych do przekazania nagrody oraz wykonanych modyfikacji w pojeździe.
 11. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§5. Wykluczenie z uczestnictwa w konkursie

 1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w ramach Konkursu, w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do usuwania komentarzy godzących w prawa i wolności innych osób, działających na szkodę innych osób lub Organizatora, zawierających treści obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Komentarz taki nie bierze udziału w Konkursie.

 

§6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników pisemnie, listem poleconym, pod rygorem nieważności na adres Organizatora, wskazany w § 1 pkt. 2. Regulaminu.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Konkursu w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w Konkursie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni, od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. O sposobie rozpatrzenia reklamacji składający reklamację zostanie poinformowany na piśmie na adres wskazany w reklamacji.

 

§7. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UEL119z04.05.2016) (dalej jako: „RODO”) Organizator informuję, iż: a) jest administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w ramach Konkursu; b) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, obsługi zgłoszeń konkursowych, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród konkursowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Organizatora jest organizacja Konkursu, prowadzenie korespondencji z Uczestnikami i zwycięzcą konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów; c) Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych; d) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, po czym zostaną usunięte; e) Uczestnikom Przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych podlegających przetwarzaniu; – osobowych i otrzymania kopii danych osobowych sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. f) Jeżeli Uczestnik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). g) Jeśli Uczestnik potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących mu praw, skontaktuje się z Organizatorem: Inspektor Ochrony Danych: Michał Kalewski, biuro@forte-nwe.pl

 

§8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Internecie pod adresem: https://www.forte-nwe.pl/konkurs
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na stronie www Organizatora. W przypadku zmiany Regulaminu pod postem opublikowanym w ramach organizacji konkursu pojawi się odpowiedni komunikat.
 4. Organizator zastrzega prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego spowodowanych siłą wyższą (wojna, kataklizmy, problemy z zaopatrzeniem itd.).
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www Organizatora.
Forté jest częścią ITW

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie zamieściliśmy w naszej Polityce plików cookies.

ZAMKNIJ